islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 

bismillah
W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wszelka Cześć i Chwała należna jest jedynie Allahowi. Wychwalamy Go, szukamy Jego pomocy i przebaczenia. Szukamy schronienia u Niego przed złem nas samych, oraz przed złem naszych uczynków. Kogokolwiek Allah prowadzi, nikt nie może sprowadzić na manowce, a komukolwiek Allah pozwala błądzić, tego nikt nie jest w stanie poprowadzić. Świadczę że nie ma bóstwa wartego czci jak tylko i wyłącznie Bóg Jedyny, nie mający towarzyszy. Świadczę że Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem.

Co przedstawia serwis planetaislam.com?

Imam Malik ibn Anas (zmarł w 179H - rahimahullah) powiedział: "Ktokolwiek wprowadza do Islamu innowację, i uważa że jest ona czymś dobrym, twierdzi że Muhammad (sal allahu `alejhi ła sallam) zdradził swe przesłanie! Przeczytaj co mówi Allah:

»Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was Islam jako religię.« (Surah Al-Ma'idah, 5:3)

Tak więc to co nie było częścią religii wtedy (za czasów Proroka), nie może być częścią religii dzisiaj! Późniejsza część tego społeczeństwa (muzułmanów) nie zostanie sprostowana, jak tylko przez to, co sprostowało jej wcześniejszą część." [i]

Pragnąc zrealizować tą słynną wypowiedź, planetaislam.com stara się przedstawić aqiidah (wiarę), manhadź (metodologię) oraz `ibadah (czczenie, praktyki religijne) pierwszych pokoleń muzułmanów, zwanych Salaf-us-Salih. [ii]

Dlaczego powrót do czasów Proroka Muhammada?

Im dalej cofamy się w historii Islamu, tym bardziej czysta i jasna staje się religia, dochodząc aż do Towarzyszy Proroka Muhammad'a, którym doradził mówiąc:

"Zostawiłem wam jasne dowody, których noc jest jak ich dzień. Każdy kto od nich odstępuje zostaje zniszczony, a ci z was którzy będą długo żyć ujrzą ogromne kontrowersje. Tak więc trzymajcie się tego co znacie z mojej Sunny, i Sunny prawowiernych i ortodoksyjnych Kalifów. Trzymajcie się tego zębami trzonowymi."[iii]

Dlatego też niektórzy Tabi'iin (uczniowie Sahabah) doradzali innym, aby trzymali się 'pierwotnego stanu',[iv]ponieważ wtedy, i tylko wtedy, słowo Muzułmanów zjednoczone, ich szeregi były zrównane a ich siła i chwała rzeczywista. Było tak, tylko i wyłącznie dlatego, że Allah zjednoczył ich serca - po tym jak byli na skraju piekła - wokół jednej wiary, jednej metodologii i jednej praktyki religijnej.

Jedność, siła i chwała była zatem rzeczywistością, tak długo jak Muzułmanie trzymali się jednej i tej samej drogi - a im bardziej z niej zbaczali wprowadzając do religii innowacje, praktyki i wiarę jej obcą, tym bardziej między sobą się różnili, ogarniała ich słabość i poniżenie.

Dlatego też, powrót do 'pierwotnego stanu' wymaga powrotu do uczonych tamtego czasu i tamtej ery[v]. Wymaga powrotu do uczonych którzy słyną z przestrzegania i obrony Sunny, oraz obrony Madhhab naszych Salaf, ich słów, wypowiedzi i wyjaśnień dotyczących wszelkich spraw i innowacji które po dziś dzień trapią Muzułmanów. Do innowacji tych należą:

  • innowacje dotyczące Imion i Atrybutów Allaha,

  • innowacje dotyczące Jego Tauhiid,

  • innowacje związane z pojęciem Koranu,

  • innowacje dotyczące wiary w świat niewidzialny i życie przyszłe,

  • innowacje dotyczące natury wiary (Iman), niewiary (kufr) i bałwochwalstwa (szirk),

  • innowacje związane z polityką, takie jak władza i sądzenie według praw Allaha, czy jakiekolwiek inne kontrowersyjne sprawy. 

Do kogo zwraca się ten serwis?

Przedstawiona tutaj wiara i metodologia jest skierowana do wszystkich nie-muzułmanów którzy zainteresowani są Islamem. Jest ona również wezwaniem skierowanym do wszystkich muzułmanów, abyśmy powrócili do wiedzy która jest dla nas korzystna. Abyśmy powrócili do jej źródeł, które rozwieją wątpliwości wszelkich spraw, oraz abyśmy podążali drogą wiedzy popartej dowodami. Osiągnąć można to jedynie trzymając się Uczonych z pierwszej generacji Muzułmanów, tych którzy po nich nastąpili z pośród Salaf-us-Salih, oraz Uczonych naszych czasów trzymających się tej samej drogi co ich poprzednicy. Studiując zaś wiarę i metodologię pierwszych pokoleń, z łatwością można zidentyfikować uczonych ahl-us-Sunnah wal-Dżama`ah dzisiejszych czasów.

Prorok Muhammad powiedział:

"Zawsze będzie istniała grupa w mojej Ummie, posłuszna rozkazom Allaha. Nie zaszkodzą im ci którzy się od nich odwrócą, ani ci którzy będą im przeciwni, aż nadejdzie rozkaz Allaha i będą panować nad ludźmi."[vi]

Prorok także powiedział:

"W każdym pokoleniu, wiedza[vii] ta niesiona będzie przez ludzi godnych zaufania. Usuną z niej modyfikacje[viii] tych którzy wykraczają poza granice, fałszywe przypuszczenia kłamców, oraz fałszywe interpretacje[ix] ignorantów."[x]

Konsekwencją tego będzie ujawnienie innowacji wraz z ich ludźmi[xi] - gdyż Muzułmanin posiada zawsze dwa jasne drogowskazy:

a) zwierzchnictwo sławnych Uczonych Salaf-us-Salih, ich wiarę i metodologię z którą czcili Allaha,
b) oraz Uczonych dzisiejszych czasów którzy jednoznacznie trzymają się tego, czego ich poprzednicy się trzymali.

Wiedza pozwala Muzułmaninowi zauważyć to co do religii nie należy, jak również rozpoznać osobę która głosi to co nie jest jej częścią. W ten sposób zostaje ocalony. Ibn Szaudhab powiedział kiedyś: "Zaprawdę, hojnością Allaha dla młodzieńca jest, że gdy wykonuje pielgrzymkę zaprzyjaźni się z człowiekiem Sunny, który go na niej poniesie.[xii]"[xiii] Powiedział także: "Zaprawdę, szczęściem młodzieńca czy nie-Araba jest, że Allah poprowadzi go do uczonego z Ahl us-Sunnah."[xiv] Yūsuf bin Asbat powiedział: "Mój ojciec był Qadirii, moi wujkowie byli Rafidii, a Allah ocalił mnie przez Sufyan'a." [xv]

Kto stoi za planetaislam.com?

Serwis ten jest prywatną stroną Mubaraka Baranowicza, Polaka który w 1993 roku (1413H) przyjął Islam. Wielkim błogosławieństwem było dla mnie, że od samego początku poznałem muzułmanów którzy praktykowali Islam zgodnie ze zrozumieniem Salaf-us-Salih.

Osoba której zawdzięczam najwięcej to Abu Nūr al-Kurdii, którego między innymi Szeich Rabii´ bin Hadii al-Madkhalii[xvi], Szeich ´Ubayd al-Dżabirii i Szeich Salih as-Suhaymii polecają jako osobę od której należy czerpać wiedzę.

Abu Bilal `Abdul Haliim as-Suedi, który przez pięć lat studiował u Szeicha Muqbil ibn Hadii al-Wadi`ii[xvii], jest także osobą której wiele zawdzięczam, szczególnie zaraz po tym jak przyjąłem Islam.

Strona ta nie jest jednak poświęcona moim własnym przemyśleniom i opiniom o Islamie, a powody ku temu zostały wytłumaczone wcześniej. Pozostaje mi jedynie tłumaczyć artykuły i wypowiedzi Uczonych którzy słyną z podążania drogą Salaf-us-Salih. Jeżeli jednak cokolwiek odbiegałoby od właściwego zrozumienia Islamu - a ludzie nie są wolni od błędów - zostanie to, insha Allah, zmienione gdy tylko dotrze do mnie wiedza o tym.

Jeżeli zgadzasz się z wcześniej opisanym podejściem do Islamu, i chciałbyś (chciałabyś) w jakikolwiek sposób pomóc w tworzeniu tego serwisu oraz propagowaniu tej dawah, to napisz proszę [ napisz ].

Ostatnim słowem jest prośba, aby Allah obdarzył wszystkich Muzułmanów powodzeniem, abyśmy naśladowali to co jest Mu umiłowane - Jego Tauhiid, Sunnah i jej ludzie - oraz trzymali się z dala od tego co On nienawidzi - czym jest Szirk, Innowacje i ich ludzie.[xviii][i] Przekazał al-Qadii 'Iyyadh w "ash-Shifa fi Huqūqil Mustafa" (2/676))

[ii] Salaf-us-Salih: Prawowierni poprzednicy. Prorok powiedział, "Najlepszą wspólnotą jest moja generacja, następnie ci co po nich nastąpią, a następnie ci co po nich nastąpią." (al-Buchari, Muslim, Abu Daūd oraz at-Tirmidhii)

Tak więc trzy pierwsze generacje Muzułmanów były najlepszymi wspólnotami, najpierw Sahabah (towarzysze Proroka), następnie Tabi`iin (towarzysze Sahabah) a następnie Atba Tabi`iin (towarzysze Tabi`iin). Oni nazywani są Salaf-us-Salih. Allah nakazał nam naśladować Proroka Muhammad'a oraz naśladować wierzących, czyli Sahabah.

»A kto oddzieli się od Posłańca, mając jasną wiedzę o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a postępuje inną drogą niż droga wiernych - to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam się zwrócił, i wystawimy go na spalenie w Gehennie. A jakże złe to miejsce przybycia!« (Surat-un-Nisa’, 4:115)

[iii] Przekazał Ahmad (4/126), Ibn Madżah (nr.43), al-Hakim (1/96) i inni od Abdur-Rahman bin Amr as-Sulamii. Hadith ten jest Hasan.

[iv] Abdullah bin Mas'ūd powiedział: "Ludzie, wynajdziecie nowe rzeczy i nowe rzeczy zostaną wam wynalezione, więc jeżeli ujrzycie innowacje musicie powrócić do pierwotnego stanu." (Ad-Darimii (nr.174))

Abu Ma'shar powiedział: "Spytałem Ibrahiim'a o którąś hawwah (i.e. innowacje), na co odpowiedział: "Allah nie umieścił ani atomu dobra w nich, i są one niczym innym jak szeptami Szatana. Musisz trzymać się pierwotnego stanu." (Abu Shamah (nr.37))

Āsim al-Ahual przekazał że Abul-Āliyah (zmarł w 90H) powiedział: "Naucz się Islamu. Jak już się nauczysz Islamu, nie odwracaj się od niego na prawo ni na lewo. Trzymaj się drogi prostej, Sunny twojego Proroka i [drogi] na której jego Towarzysze się znajdowali... Wystrzegaj się innowacji, ponieważ powodują one nienawiść i wrogość między wami, lecz trzymaj się pierwotnego stanu rzeczy, który istniał zanim (ludzie) się podzielili." Āsim powiedział: przekazałem to Hasan'owi al-Basrii (zmarł  w 110H) na co powiedział: "Dał ci szczerą radę, i powiedział ci prawdę." (Ibn Battah w al-Ibanah (nr. 136) oraz al-Ādziurrii w ash-Sharii'ah (str. 24))

[v] Wysłannik Allaha powiedział: "Zaprawdę, dzieci Izraela podzieliły się na siedemdziesiąt jeden sekt, a moja Ummah podzieli się na siedemdziesiąt trzy, wszystkie z nich są w Ogniu prócz jednej." Ktoś spytał: "Która jest tą jedną?" Odpowiedział: "Ta na [drodze] której jestem ja i moi Towarzysze." (Przekazał at-Tirmidhii (nr. 2792), al-Hakim (1/128-129) al-Lalika'ii (nr. 147) i inni od Abdullah bin Amr ibn al-Ās.)

[vi] Przekazał al-Buchari (nr. 4719) i Muslim (nr.4719)

[vii] Ar. `ilm, diin, (czyli wiedza lub religia)

[viii] Ar. tahriif

[ix] Ar. ta`uiil

[x] Przekazał Ibn 'Asakir, Abu Nu'aym i Ibn 'Adii od Ibrahiim bin Abdur-Rahman al-'Udhrii. Przekaz ten jest Sahiih.

[xi] Ibn al-Dżauzii powiedział: "Abul-Wafa Alii bin Aqiil al-Faqiih powiedział: Nasz Szeich Abul-Fadl al-Hamdanii powiedział: Innowatorzy Islamu i fałszerze Hadisów są gorsi niż nie-Muzułmanie (Mulhidiin), ponieważ nie-Muzułmanie pragną zepsuć religię od zewnątrz, a ci pragną ją zepsuć od wewnątrz. Są jak ludzie miasta którzy starają się je zepsuć (od wewnątrz), a nie-Muzułmanie są jak ci którzy otoczyli je z zewnątrz. Ci którzy znajdują się w środku otwierają fort. Są więc gorsi dla Islamu niż ci którzy nie noszą szat (Islamu)." (Al-Maudū'at (1/51))

[xii] Czyli wykona pielgrzymkę, oraz wszelkie inne akty czci zgodnie z Sunną.

[xiii] Al-Lalika'ii: Sharh Usūl ul-I'tiqad (nr. 30)

[xiv] Al-Lalika'ii: Sharh Usūl ul-I'tiqad (nr. 31)

[xv] Al-Lalika'ii: Sharh Usūl ul-I'tiqad (nr. 32)

[xvi] Jego Biografia w języku angielskim:
[http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/15thcentury/rabeealmadkhalee.htm]

[xvii] Jego Biografia w języku angielskim:
[http://www.salafipublications.com/sps/downloads/pdf/SRH090003.pdf]

[xviii] Wysłannik powiedział: "Ktokolwiek wprowadza innowacje, lub zaspokaja życzenia innowatora, na nim spoczywa przekleństwo Allaha, Jego Aniołów i całej ludzkości." (Przekazał Buchari (12/41) i Muslim (9/140))

Ibn Abbas - niech Allah będzie z niego zadowolony - powiedział: "Zaprawdę, najbardziej znienawidzone rzeczy u Allaha to innowacje." (Al-Bayhaqii: as-Sunan al-Kubra (4/316))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m