islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Jak przyjąć Islam?

Opracował: Abu Anas bin Marian

Zalecane jest aby osoba która pragnie przyjąć Islam wcześniej dokonała rytualnej kąpieli, zwanej Ghusl.[1]

Wyznanie Wiary w obecności dwóch świadków, muzułmanów, jest także zalecane. Jest to szczególnie ważne, gdyż wiążą się z tym inne praktyczne rzeczy w życiu Muzułmanina, takie jak pielgrzymka[2], ślub, pochowanie na cmentarzu muzułmańskim czy przynależność do wspólnoty muzułmańskiej.

Wyznanie Wiary [szehadah]

Człowiek przyjmuje islam świadcząc:

'Asz hadu an la ilaaha il Allah, ła asz hadu anna Muhammadan Rasulullaah'

Co znaczy: 'Świadczę że nikt nie jest warty czci prócz Boga Jedynego[3], i świadczę że Muhammad jest Wysłannikiem Boga.'

Jeżeli człowiek szczerze wymawia wyznanie wiary (szehada) staje się muzułmaninem, czy to w obecności świadków czy nie, a wyznanie to staje się kompletne jeżeli spełnia następujące warunki:

  • Należy wiedzieć co ono oznacza (że porzuca się wszelkie inne bóstwa, czczenie czegokolwiek innego),
  • Być niego pewnym (nie mieć wątpliwości co do tego że Jedynie Bóg wart jest naszej czci, a Muhammad był Jego Prorokiem i Wysłannikiem),
  • Wypowiedzieć je szczerze (szukając jedynie oblicza Bożego, robiąc to jedynie dla Boga),
  • Wyznanie to musi być prawdomówne,
  • Umiłować (Boga jak nikogo innego),
  • i poddać się (Woli i nakazom Boga zawartym w Koranie i w Sunnie).

Oczywiste jest że umiłowanie, pewność czy poddanie się jest związane z wiarą, a wiara wzrasta (wraz z posłuszeństwem) i maleje (wraz z grzechami i nieposłuszeństwem).

[ » więcej ]

Tauhîd [Monoteizm]

Pierwszą i najważniejszą rzeczą którą każdy muzułmanin musi pogłębić to wiedza o Tauhîd (czystej jedności Boga, wiedza o Jego Imionach i Atrybutach), gdyż pierwsza część szehady zobowiązuje człowieka do tego. Dowodem jest chociażby werset w którym Allâh objawił, co znaczy:

»Przeto wiedz! Nikt nie jest warty czci jak tylko Allâh, i proś o przebaczenie za swoje grzechy...« (Surah Muhammad, 47:19)

[ » więcej ]

Muhammad Wysłannik Allâha

Druga część szehady (ła asz hadu anna Muhammad Rasulullaah) oznacza że Prorok Muhammad jest wybranym Wysłannikiem i poddanym Allâha. Wyznanie to oznacza że muzułmanie zobowiązani są do poddania się jego rozkazom, zobowiązani są do wiary w to co powiedział, praktykowaniu jego nauki, powstrzymaniu się od tego czego zakazał, oraz czczeniu Allâha jedynie zgodnie z przesłaniem które zostało mu przekazane. Allâh mówi w Koranie co znaczy:

»On [Muhammad] nie mówi pod wpływem (własnych) namiętności, jest to jedynie objawienie które mu zostało zesłane.« (Surah an-Nadżm, 53:3-4)

[ » więcej ]

Obrzędy religijne [`Ibadah]

Wszelkie akty czci są w Islamie poświęcone tylko i wyłącznie Allahowi. Dzielą się one na dwie kategorie:

  1. Jawne (zewnętrzne, widoczne)
  2. Skryte (wewnętrzna, niewidoczne)

Do jawnych aktów czci należą uczynki takie jak: Modlitwa[4], oddawanie jałmużny [zakât][5], post w miesiącu ramadhân oraz wykonanie pielgrzymki do Mekki raz w życiu dla tych którzy mają możliwość[6].[7] 

[ » więcej ]

Do zalecanych aktów czci należy również czytanie Koranu, wzywanie Allâha, wspominanie i wysławianie Go, oraz wszelkie pobożne uczynki. Ta forma czci związana jest z ruchami ciała.

[ » więcej ]

Skryta forma czci nie jest związana z ciałem, lecz z sercem, którego stan z kolei wpływa na wszelkie jawne uczynki i nasz styl życia.

Fundamentem skrytej czci jest wiara w Allâha, Jego Anioły, Jego Księgi, Jego Wysłaników, Dzień Ostateczny, oraz Przeznaczenie - to co [doświadczamy] jako dobre i co [doświadczamy] jako złe.

W Swej Księdze, Allâh mówi co znaczy:

»Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi czy ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Allâha i w Dzień Ostatni; w Aniołów, w Księgi i w proroków...« (Surah al-Baqarah, 2:177)

»Zaprawdę, stworzyliśmy każdą rzecz zgodnie z przeznaczeniem. Nasz rozkaz jest tylko jeden, jak mgnienie oka.« (Surah al-Qamar, 54:49-50)

Prorok powiedział także, gdy Anioł Dżibrîl spytał go o wiarę: "Wiarą jest że wierzysz w Allaha, Jego Anioły, Jego Księgi, Jego Wysłanników, Dzień Ostateczny, oraz w Przeznaczenie; to co [doświadczamy jako] dobre i co [doświadczamy jako] złe." (Sahih Muslim)

[ » więcej ]

Należy także wiedzieć, że jakiekolwiek akty czci które nie są całkowicie poświęcone Allahowi, zostaną odrzucone jako rodzaj politeizmu. W niektórych przypadkach może to doprowadzić do odejścia od Islamu, a osoba która taki grzech popełni, zobowiązana jest do skruchy i powrócenia do drogi prostej.

więcej ]

Co oznacza przyjęcie Islamu?

Przyjmując Islam, człowiek musi porzucić wszelkie rodzaje politeizmu, wszelkie jego objawy i wszelkie zło.

»I ten, kto odrzuca taghût [8], a wierzy w Allâha, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. Allâh jest słyszący, wszechwiedzący!« (Surah al-Baqarah, 2:256)

Gdy nasze serce szczerze wyznaje la ilaaha ill allaah, powoduje to że nasza miłość i oddanie się prawom Allâha, staje się rzeczywistością. Miłowanie i nienawiść dla oblicza Allâha jest również częścią 'la ilaaha ill allaah'.

Wiedza

Gdy człowiek przyjmuje Islam, zobowiązany jest także do pogłębiania swej wiedzy.

Wiedzą jest wiedza o Allahu, wiedza o Jego Proroku, i wiedza o Jego religii oparta na dowodach. Następnie postępowanie zgodnie z nabytą wiedzą, wzywanie do niej, i cierpliwe znoszenie trudności napotkanych na jej drodze. Dowodem jest werset w którym Allâh objawił, co znaczy:

»Na porę przedwieczorną! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.« (Surah al-`Asr, 103:1-3)[1] Dowodem na to jest hadith w kolekcji Imâma Ahmada ibn Hanbal z autorytetu Qays Ibn 'Asim że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) nakazał mu dokonać ghusl gdy przyjął Islam. Inne dowody na dokonanie znajdują się zarówno w Sahih al-Buchari i Sahih Muslim, oraz w Sunan Imâma Ahmeda. Z tego powodu Imâm Ahmad i inni uczeni przyjęli opinię, że ghusl jest obowiązkiem przed przyjęciem Islamu, i że żaden akt czci taki jak salâh [modlitwa] nie będzie przyjęty od osoby która przyjmie Islam dopóki nie dokona ghusl.

Ghusl opisane jest szczegółowo na: [http://www.planetaislam.com/praktyka/ghusl.html]

[2] Przykładowo, nie-muzułmanie nie mają wstępu do al-Haram [Mekki], a jeżeli nie zostanie przez innego muzułmanina poświadczone że dana osoba jest muzułmaninem, otrzymanie wizy wymaganej w celu pielgrzymki będzie niemożliwe.

[3] Słowo Allâh składa się z dwóch słów: al - będące rodzajnikiem określonym, oraz Ilâh - które oznacza bóstwo, coś co jest czczone. Zatem słowo Allâh (połączenie tych dwóch słów) znaczy: prawdziwy obiekt czci. Allâh jest tym samym Bogiem Jedynym w którego wierzą Chrześcijanie i Żydzi, zatem wielkim błędem jest stwierdzenie, że Allâh jest 'bogiem' Muzułmanów. Co więcej słowo Allâh występuje we wszystkich semickich językach. Szczegółowe dowody na ten temat przedstawione są na [http://www.planetaislam.com/jezus/allah_w_biblii.html].

[4] Gdy Prorok wysyłał Muadh bin Dżabal do Jemenu powiedział do niego: "Udajesz się do Ludu Księgi [Żydów i Chrześcijan]. Niech pierwszą rzeczą do której będziesz nawoływał będzie aby czcili Allaha. Jeżeli to potwierdzą, powiadom ich że Allâh nakazał im pięć modlitw dziennie..." (Sahih al-Buchari i Sahih Muslim)

[5] Jest to obowiązkowa jałmużna dla tych którzy posiadają dobra materialne. Wynosi 2,5% wartości tych dóbr w skali rocznej.

[6] Możliwość znaczy w tym przypadku zdolność fizyczną, możność finansową, możliwość wykonania podróży.

[7] Dowodem jest między innymi hadith od Ibn `Umar który przekazał że Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Islam zbudowany jest na pięciu, aby wyróżnić Allâha jako jedynego we wszelkiej czci, ustanowić modlitwę, oddawać zakât, pościć w miesiącu Ramadhân, oraz wykonać pielgrzymkę (hadż)." (Hadis ten jest potwierdzony, a słowa te pochodzą ze zbioru Sahih Muslim (1/34), oraz Mukhtasar Sahih Muslim, nr. 62)

[8] Imaam Ibn ul-Qayyim powiedział, "Tâghût to wszystko to co powoduje że osoba przekracza granice względem tego co ktoś czci, naśladuje czy jest posłuszny. Tak więc tâghût w jakimkolwiek narodzie, jest ten kto zwraca się do kogo innego niż Allaha i jego Wysłannika szukając wyroku; lub nie ma nic przeciwko gdy czczony jest prócz Allaha; jest naśladowany bez jasnego dowodu od Allaha; bądź usłuchany w tym co wiadomo że jest nieposłuszeństwem wobec Allaha."(I`lâmul-Muwaqqi`în, (1/53))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m