islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tafsir Ibn Kathir

Autor: Szeich-ul-Islâm, Abûl Fidâ Ismâ`il ibn 'Amr ibn Kathîr al-Basrî (zm. 774h)
Korzystano z oryginału oraz angielskiego przekładu dostępnego w internecie oraz na cd-romie
wyd. Darussalam, jak również z kilku przekładów Koranu na jęz. angielski, hiszpański i polski.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody tłumaczek zabronione.
Przekład: Elżbieta Al-Saleh, Katarzyna Kluza; kontakt

Sura 112: Al-Ikhlas (Szczerość Wiary)

« index

Objawiona w Mekce

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego

Bismil-lahir-rahmanir-rahiim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

1. Mów: "On jest Allaah, Jeden!

Qul: Hułal-lâhu Ahad

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

2. Allaah As-Samad! (Wiekuisty, Samowystarczalny)

Allâhu s-samad

اللَّهُ الصَّمَدُ

3. Nie zrodził i nie został zrodzony!

Lam jalid ła lam jûlad

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

4. Nikt Jemu nie jest równy!"

ła lam jakun lahu kufłan ahad

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

 

POWÓD OBJAWIENIA SURY Al-Ikhlaas I JEJ ZALETY

Ubajj bin Ka'b przekazał, że bałwochwalcy powiedzieli do Proroka:

"Muhammadzie! Powiedz nam, jaki jest rodowód twego Pana." Więc Allaah objawił: {Mów: "Mów: On jest Allaah, Jeden!  Allaah As-Samad! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!}[1]" [2] Podobnie zapisali At-Tirmidhi i Ibn Dżarir dodając, że Prorok powiedział: "As-Samad (Wiekuisty, Samowystarczalny) to Ten, Który nie rodzi, ani nie został zrodzony, ponieważ wszystko, co się rodzi - umiera, i wszystko, co umiera - zostawia po sobie spuściznę, a zaprawdę, Allaah nie umiera i nie pozostawia po sobie żadnej spuścizny. {Nikt Jemu nie jest równy} - nie ma nikogo podobnego do Niego, nikogo równego Jemu i w ogóle nie ma nic takiego, jak On."[3]

HADISY O ZALETACH SURY AL-IKHLAAS

`Amrah bint `Abdur-Rahman, która bywała w domu `Aiszy, żony Proroka, przekazała, że `Aisza powiedziała:

"Prorok wysłał pewnego mężczyznę, jako dowódcę na wyprawę wojenną i ten zwykł był prowadzić dla swych towarzyszy modlitwę i recytował Koran. Kończył recytację, wygłaszając: {Mów: On jest Allaah, Jeden} Kiedy (towarzysze) wrócili, wspomnieli o tym Prorokowi, a on powiedział: "Zapytajcie go, dlaczego tak robi." Zapytali go zatem, a on odpowiedział: "Ponieważ opisuje ona (sura) Miłosiernego i miła jest mi jej recytacja." Więc Prorok powiedział: 'Powiadomcie go, że Allaah Najwyższy go miłuje.'"[4]

Anas powiedział:

"Pewien mężczyzna spośród Ansarów, prowadził dla ludzi modlitwę w meczecie Quba. Za każdym razem, kiedy zaczynał recytację sur w modlitwie, którą prowadził, zaczynał od sury {Mów: On jest Allaah, Jeden} i recytował ją całą. Potem recytował inną surę. I robił tak samo w każdym rakacie. Jego towarzysze powiedzieli mu: "Zaprawdę, zaczynasz modlitwę od tej sury. Potem myślisz, że to nie wystarczy i recytujesz dodatkowo jeszcze jedną surę. Powinieneś ją wyrecytować albo ją opuścić i wyrecytować zamiast niej inną surę." Mężczyzna odparł: "Nie opuszczę jej. Jeśli chcecie, bym prowadził dla was (modlitwę), będę robił to tak samo, a jeśli wam się to nie podoba, to was opuszczę (tzn. przestanę prowadzić modlitwy)." Ponieważ według Ansarzów był on jedynym człowiekiem pośród nich, który najbardziej nadawał się do prowadzenia modlitwy, nie chcieli, by prowadził ją kto inny. Kiedy przyszedł Prorok, powiadomili go o tym, a on rzekł: "Taki-a-taki! Co powstrzymuje cię przed uczynieniem tego co zalecają ci towarzysze, i co sprawia, iż obstajesz przy recytacji tej sury w każdym rakacie?" Mężczyzna odparł: "Zaprawdę, miłuję ją." Prorok rzekł: 'Twoje umiłowanie jej sprawi, że wejdziesz do Raju.'"[5]

SURA AL-IKHLAAS JEST JAK JEDNA TRZECIA KORANU

Abu Sa`id przekazał,

że pewien mężczyzna usłyszał, jak inny recytował {Mów: On jest Allaah, Jeden} a potem znów i znów powtarzał recytację. Z nastaniem ranka, mężczyzna udał się do Proroka i opowiedział mu o tym, aczkolwiek tak jakby tego nie doceniał. Prorok powiedział: "Na Tego, w Którego Dłoni spoczywa moja dusza, zaprawdę, równa się to jednej trzeciej Koranu."[6]

W innym hadisie przekazanym przez Abu Sa`ida, oby Allaah był z niego zadowolony, Prorok powiedział do swoich Towarzyszy:

"Czyż każdy z was nie jest w stanie wyrecytować jednej trzeciej Koranu podczas jednej nocy?" Ponieważ było to dla nich trudne, zapytali: "Który z nas jest w stanie to uczynić, Wysłanniku Allaaha?" Ten odparł: {Allaah jest Jeden, Samad (Wiekuisty, Samowystarczalny)}  jest jedną trzecią Koranu."[7]

RECYTACJA TEJ SURY CZYNI NIEODZOWNYM DOPUSZCZENIE DO RAJU

Imam Malik bin Anas przekazał od `Ubajd bin Hunajn, że ten słyszał, jak Abu Hurajrah mówił:

"Wyszedłem z Prorokiem, i usłyszał on jak jakiś mężczyzna recytował {Mów: On jest Allaah, Jeden} Wtedy Wysłannik Allaaha powiedział: "To jest nieodzowne." Zapytałem: "Co jest nieodzowne?" On odrzekł: "Raj."[8]

Hadis, w którym Prorok powiedział:

"Twoje umiłowanie jej, sprawi, że wejdziesz do Raju." został już wspomniany.

POWTÓRNA RECYTACJA SURY Al-Ikhlaas

Mu`adh bin `Abdullah bin Khubajb przekazał, że jego ojciec powiedział:

"Zapadał zmierzch, a my czekaliśmy na Wysłannika Wysłannika Allaaha by poprowadził modlitwę, i ograniało nas pragnienie. Kiedy (do nas) wyszedł, wziął mnie za rękę i powiedział: "Mów!"- i zamilkł. Po chwili powtórzył: "Mów!" Zapytałem: "Co mam mówić?" Odparł: {Mów: On jest Allaah, Jeden} i dwie Sury Ochrony - Al-Falaq i An-Naas, kiedy zmierzcha i dnieje, trzy razy (każdą). Wystarczy, jeśli uczynisz to dwa razy dziennie."[9]

An-Naasa`i zapisał ten hadis z innym łańcuchem przekazicieli, ze słowami: "One wystarczą ci przeciw wszystkiemu."

SUPLIKACJE DO ALLAAHA ZA POMOCĄ SURY AL-IKHLAAS, PRZEZ IMIONA ALLAAHA

`Abdullah bin Burajdah przekazał od swego ojca,

że kiedy ten wszedł do meczetu z Wysłannikiem Allaaha, był tam mężczyzna, który modlił się i prosił słowami: "Allaahu! Zaprawdę, błagam Cię na moje świadectwo, że nie ma boga godnego czci prócz Ciebie. Ty jesteś Jeden, Samowystarczalny, Utrzymujący wszystko. Ten, Który nie rodzi ani nie został zrodzony, i nie ma nic, co można by z Nim porównać." Prorok powiedział: "Na Tego, Który trzyma w Swej Dłoni mą duszę, zaprawdę, on błagał Go na Jego Najwspanialsze Imię. Jeśli się Go na nie błaga - On obdaruje, i jeśli się Go Nim Wzywa - odpowie."[10]

PROŚBA O UZDROWIENIE POPRZEZ RECYTACJĘ SUR AL-IKHLAAS, AL-FALAQ, AN-NAAS

`Aisza przekazała,

że każdej nocy, kiedy Prorok szedł spać, składał razem dłonie i dmuchał w nie. Potem recytował w dłonie: {Mów: On jest Allaah, Jeden}, {Mów: Szukam schronienia u Pana brzasku} i {Mów: Szukam schronienia u Pana ludzi}.  Następnie pocierał dłońmi swe ciało na tyle, na ile był w stanie. Zaczynał od głowy i twarzy, następnie pocierał przednią część ciała. Powtarzał tę czynność trzy razy.[11]

WERSET 112:1

1. Mów: On jest Allaah, Jeden

Wspomnieliśmy już o przyczynie objawienia niniejszej sury. 'Ikrimah powiedział: "Kiedy żydzi powiedzieli: "My czcimy `Uzajra, syna Allaaha", chrześcijanie powiedzieli: "My czcimy Mesjasza (Jezusa), syna Allaaha", wyznawcy zoroastryzmu powiedzieli: "My czcimy słońce i księżyc" a bałwochwalcy powiedzieli: "My czcimy bożków" - Allaah objawił Swemu Wysłannikowi: {Mów: On jest Allaah, Jeden (Al-Ahad)}- to znaczy: On jest Jeden, nie ma równego Sobie, nie ma wspólnika ani rywala, nikogo, kto by Mu dorównał, nikogo, kogo można by z Nim porównać. Określenie Al-Ahad nie może być użyte twierdząco wobec nikogo poza Allaahem, Potężnym i Dostojnym, ponieważ On jest doskonały we wszystkich Swych atrybutach i we wszystkich Swych działaniach.

WERSET 112:2

2. Allaah As-Samad (Wiekuisty, Samowystarczalny)

Według 'Ikrimah, Ibn `Abbas powiedział: "Ten, od Którego zależy całe stworzenie, ich potrzeby i prośby."

Ibn `Abbas powiedział: "On jest Panem, Który jest doskonały w Swej Wszechwładzy; Najszlachetniejszym, Który doskonały jest w Swej Szlachetności; Najświetniejszym, Który doskonały jest w Swej Świetności; Najbardziej Wyrozumiałym, Który doskonały jest w Swej Wyrozumiałości; Wszechwiedzącym, Który jest doskonały w Swej Wszechwiedzy; i Najmądrzejszym, Który doskonały jest w Swej Mądrości. On jest Tym, Który jest doskonały we wszystkich przejawach szlachetności i władzy. On jest Allaah, chwała Mu. Te cechy są właściwe jedynie dla Niego. On nie posiada równego Sobie i nic nie jest takie jak On. Chwała Allaahowi, Jedynemu, Nieodpartemu."[12]

Według Szaqiq, Abu Ła`il rzekł: "As-Samad to Pan (Władca), Którego panowanie (władza) jest zupełna."[13]

WERSETY 112:3-4

3. Nie zrodził i nie został zrodzony!

4. Nikt Jemu nie jest równy!

ALLAAH JEST PONAD POSIADANIE DZIECI I PROKREACJĘ

Wersety te oznaczają, że Allaah nie ma żadnego potomstwa, protoplasty ani żony. 

Odnośnie - {Nikt Jemu nie jest równy!} - Mudżahid powiedział: "To znaczy - nie ma żony." Podobnie, jak w słowach Allaaha:

[6:101] {On jest Stwórcą niebios i ziemi! Jakże mógłby mieć dzieci, skoro On nie ma żony! On wszystko stworzył i o wszystkim Wie!}

Oznacza to, iż Allaah posiada wszystko i On stworzył wszystko. Jakże zatem mógłby mieć równego (lub równą) Sobie pośród Swego stworzenia, takiego (taką) jak On; lub krewnego, który byłby podobny do Niego, Wychwalonego, Wzniosłego. Jakże daleki jest od tego Allaah. Allaah powiedział:

[19:88-95] {Powiedzieli: "(Ar-Rahmaan) Miłosierny wziął Sobie syna!" Popełniliście rzecz potworną! Niebiosa omal się nie rozrywają, ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie rozpadaj w proch - od tego, że oni przypisali Miłosiernemu syna. Nie przystoi Miłosiernemu, by wziął sobie syna! Każdy w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego jako sługa. On zna każdego z nich, i policzył ich całą liczbę. I wszyscy z nich staną przed Nim w Dniu Zmartwychwstania pojedyńczo.}

[21:26-27] {Powiedzieli: "Miłosierny ma syna." Sława Mu! To tylko słudzy, cieszący się szacunkiem! Oni nie mówią, jeśli On nie powie; i postępują zgodnie z Jego poleceniem.}

[37:158-159] {Oni wymyślili pokrewieństwo miedzy Nim a dżinami, lecz dżiny wiedzą dobrze, że staną przed Allaahem. Chwała Allaahowi! On jest ponad to, co oni mu przypisują!}

Prorok powiedział:

"Nikt nie ma więcej cierpliwości od Allaaha, wobec krzywdzących słów, które słyszy (od ludzi), przypisują Mu dzieci, a mimo to On obdarza ich zdrowiem i zaopatrzeniem."[14]

Według Abu Hurajrah, Prorok rzekł:

"Allaah Potężny i Majestatyczny mówi: "Syn Adama wypiera się Mnie a nie ma prawa tak czynić. I lekceważy Mnie i nie ma prawa tak czynić. Odnośnie wyparcia się Mnie, czyni tak mówiąc: "On mnie nie stworzy na nowo, po tym jak mnie stworzył",[15] kiedy jego ponowne stworzenie jest dla Mnie łatwiejsze niż pierwsze stworzenie. Odnośnie lekceważenia Mnie, czyni tak mówiąc: "Allaah wziął Sobie syna." A Ja jestem Jedynym, Samowystarczalnym Władcą. Nie wydaję potomstwa i nie zostałem zrodzony; i nie ma nikogo podobnego do Mnie (nikogo równemu Mnie)"[16]

Oto koniec Tafsiru Sury Al-Ikhlaas, zaś wszelka chwała i błogosławieństwo należne są Allaahowi.


[1] [112:1-4]

[2] Imam Ahmad

[3] Ibn Abi Hatim, At-Tirmidhi przytoczył ten przekaz, jako hadis Mursal. Potem At-Tirmidhi powiedział: "I to jest najbardziej poprawne."

[4] Buchari/Księga Tałhidu/; Muslim, An-Naasa’i

[5] Al-Buchari - Księga Modlitwy, zapisał on ten hadis z niepełnym łańcuchem przekazicieli, lecz w sposób, który wskazuje na jego aprobatę

[6] Al-Buchari; Abu Dałud , An-Naasa’i

[7] Al-Buchari jako jedyny zapisał ten hadis

[8] At-Tirmidhi i An-Naasa’i również zapisali ten hadis tak, jak uczynił to Malik. Wg At-Tirmidhi - Hasan Sahih Gharib. Poza narracją Malika, nie znamy innej wersji tego hadisu

[9] Imam Ahmad; Abu Dałud, At-Tirmidhi, An-Naasa`i; wg At-Tirmidhi - hasan sahih gharib

[10] An-Naasa’i /Księga Tafsiru/ ; inni kolekcjonerzy Sunan; wg At-Tirmidhi hadis hasan gharib

[11] Al-Buchari; kolekcjonerzy Sunan

[12] ‘Ali bin Abi Talhah

[13]  Al-A’masz

[14]  Al-Buchari - Sahih

[15]  tzn. przywróci mi życie po śmierci.

[16]  Al-Buchari

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m