islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara
więcej na: ISLAM | praktyka
manhadż (28) fiqh (30) sunnah (16) fatwa (33)

d Jak Prorok budował Państwo Islamskie?Pierwsze do czego się wzywa, to rektyfikacja aqîdah (wiary) - nakazując by oddawano wszelką cześć jedynie Allahowi, zakazując szirk (bałwochwalstwa). Szeich Sâlih al-Fauzân

"Wydalcie bałwochwalców z Półwyspu Arabskiego..."
Czy to nakaz zabijania niewiernych? Autor: Szeich `Abdul-Muhsin al-`Ubaykân, Szeich Sâlih al-Fauzân

Kiedy przywrócony zostanie Khalifat?
Allah obiecał muzułmanom że da im panowanie na ziemi. Jednak obietnica ta ma pewne warunki... Autor: Ibn Kathir

Zbłąkani Terroryści
Nic innego jak wiara nakłoniła tych ludzi do terroryzmu...Szeich `Alî al-Faqîhî

Członkowie Nation of Islam przychodzą do meczetu ludzi sunny
Jak więc ludzie sunny powinni się w tej sytuacji zachować? Szeich `Abdullâh al-Bukhâri, Szeich Muhammad bin Hâdî

Innowacja używania określenia Salafî
Istnieją ludzie którzy mówią "Nie wolno muzułmaninowi mówić, 'Jestem Salafî.'" Autor: Szeich al-Albaani

Człowiek podąża za religią swego przyjaciela
Częścią religjii jest wybór tych z którymi się chodzi, których się odwiedza i z kim się siedzi. Autor: Ibn Kathir i inni

Mówienie o Allahu bez wiedzy
Ktokolwiek mówi o Allahu coś czego nie wie, wykroczył poza granice.
Autor: Imam Barabahari

Jak muzułmanin powinien traktować nie-muzułmanów?
Zachęcam was do szacunku wzglądem ludzi którzy mają prawo i powinni być szanowani...
Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Czerpanie wiedzy od Uczonych
W jaki sposób muzułmanin powinien uczyć się Islamu?
Autor: Szeich Salih al-Fauzan

Uczeń między dwoma skrajnościami
Przyjmujemy to co mówią uczeni w Fiqh jeśli zgodne jest to z dowodami z Koranu i Sunny, i opuszczamy to co jest sprzeczne z dowodami. Autor: Szeich Salih al-Fauzan

Indywidluany takfir
Uznanie niewiary konkretnej osoby wymaga szczegółowych dowodów Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Ikhtilâf
Różnice opinii w islamie - naganne, zakazane, dozwolone... Autor: Szeich Muhammad Bâzmûl

Władcy krajów Muzułmańskich
"nie jest częścią Boskiej Wiedzy, aby nad grzesznikami i złoczyńcami panował kto inny jak im podobni." Autor: Imam Ibn-ul Qaiyym al-Dżayziyah

Pisanie na forum i Islamskie czaty
Jak muzułmanie powinni się zachowywać pisząc na forach dyskusyjnych i czatach.
Autor: Szeich `Ubaid al-Dżabiri

Ad-Da'uat-us-Salafiyah
Wiara i Praktyka Ahl-us-Sunnah wal Dźama`ah Autor: Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Wahabizm
Czym właściwie jest i do czego nawołuje?

Sytuacja naszej Ummy
Dlaczego wspólnota muzułmańska dzisiaj jest tak słaba, i w jaki sposób moze powrócić do dawnej świetności? Autor: Szeich Salim al-Hilali

Krzywdzenie niewinnych to nie Dzihad
Osoba która stara się na drodze Allaha, jest osobą która przestrzega rytuałów religijnych, unika agresji i opresji i trzyma się Szariatu w swojej walce i wysiłku. Autor: Sâlih bin Muhammad al-Lahaydân

Sahaba
...Ktokolwiek poniża i dyskredytuje któregokolwiek z Sahaba, nie lubi go z powodu czegoś co dokonał, lub wspomina jego wady, ten jest innowatorem... Autor: Imam Ahmad i inni

Rebelia
Jak należy zachowywać się względem grzesznych przywódców? Autor: Imam Ahmad, Ibn Taimiyyah, Ibn-ul Qaiyym i inni

Zaniedbanie salaat
Imaam Ahmad powiedział że ten który nie modli się z powodu lenistwa jest Kaafir. Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Takfir
Czy dozwolone jest nazywanie grzeszącego muzułmanina niewiernym Autor: Imam Ahmad, Barbahaari, Ibn `Abdil-`Izz, `Abdul-Wahhab i inni

Taqliid
Sunna jest nieograniczonym autorytetem, więc żadne ludzkie prawa, obyczaje, nie mają pierwszeństwa przed Allahem i Jego Posłańcem. Autor: Szeich Salim al-Hilali

Dyskutowanie
Szesnaście reguł użytych w czasie prowadzenia dialogów z Muzułmanami Autor: Abu Ołajs Qajs Istifan

Taqliid a uczeni Żaden Imaam do tego nie nawoływał Autor: Szeich Naasir-ud-Diin Al-Albaani

Firqat-un-Nadżiyah
Na temat jedynej zbawionej grupy w Islamie. Autor: Sheikh ul Islam ibn Taimiyah

 

Kto może udzielać Fatw?
Mufti to osoba, która informuje o prawie, jakie ustanowił Allâh, na podstawie znajomości dowodów Autor: `Ali Ibn Hasan Al-Halabi

Księga Modlitwy Księga opisująca wszelkie modlitwy w Islamie
Majida Sha'ban
40 str / A4 (665 Kb)
format pdf

Poglądy czterech Imamów na kwestię muzyki Jakie zdanei mieli w tej kwestii czterej Imamowie? Autor: Fawzi al-Athari

Dâr-ul-Islâm czy Dâr-ul-Kufr?
Gdy ujawnia sie prawo niewiary, to kraj staje się Dar-ul-Kufr?

Dâr-ul-Islâm czy Dâr-ul-Kufr?
Jaka jest definicja Dar-ul-Islam i Dar-ul-Kufr według Ahl-us-Sunnah? Autor: Imam asz-Szaukani, Siddîq Hasan Khân i inni

Daj mi na to dowód!
Czy wydając fatwę, uczony zawsze musi podać dowody? Autor: Szeich al-Albaani

Wątpliwości w kwestii muzyki
Odpowiedź na wątpliwości pewnego intelektualisty. Autor: Abu Anas

Muzyka w Islamie - Halal czy Haram?
Ludzie nie obeznani z dowodami i werdyktami Uczonych, twierdzą, iż nie ma dowodów zakazujących muzykę. Autor: Mustafa al-Kanadi

Zakazane pożywienie
Jakie rodzaje zwierzyny zostały w islamie zakazane, a jakie są dozwolone jako pożywienie? Autor: Ibn Kathir

Psia nieczystość (nadżasah)
Ślina i wydzieliny psa wymagają szczegółowego oczyszczenia.

Modlitwa w podróży i skracanie jej
Jaką odległość należy przebyć, aby móc skracać modlitwy? Kiedy wolno łączyć modlitwy - kiedy wolno je skracać? Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaimîn

Kiedy kończy się modlitwa `Iszâ?
Istniają różna opinie w tej kwestii. Autor: Abdul-Azîz bin Bâz

Sudżud as-Sahw
Co nalezy zrobic gdy w modlitwie zapomnimy o jakims niezbednym elemencie? Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaimîn

Idżtihâd i Mudżtahîd
Idżtihâd nie jest dozwolony we wszystkich dziedzinach i nie kazdy muzułmanin jest mudżtahid. Imâm Ibn Qudâmah. Imâm al-Dżuwaynî i inni

Dobroczynność w Islamie
Zakat, Sadaqa, Zakat-ul-Fitr
Autor: Muhammad bin Jamil Zino

Rozpoczęcie postu w danym rejonie geograficznym
Według naszej wiedzy, różne rejony mają różne indywidualne ujrzenia zależne od tego czy możliwe jest ujrzenie nowiu księżyca czy nie w danym rejonie.
Autor: Szeich Wasîullâh `Abbâs

Jedność przy rozpoczęciu i zkończeniu postu
...rozpoczęcie i zakończenie postu mają miejsce razem z główną wspólnotą i większością Muzułmanów. Autor: Szeich al-Albaani

Siuâk perfumy a post
Czy dozwolone jest używanie Siuâku i perfum podczas postu? Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Guma do żucia a post
Czy [żucie] gumy do żucia unieważnia post? Czy guma do żucia traktowana jest tak samo jak Siuâk?
Autor: Szeich `Abdullâh bin Manî´

Zakat-ul-Fitr
Czy dozwolone jest aby spłacić obowiązek Zakât-ul-Fitr w pierwszym dniu Ramadanu? A także czy dozwolone jest aby rozdać ją w postaci pieniędzy?
Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn, Bin Baz

Kitaab-at-Taharah [21]
Książka ta omawia podstawowe aspekty oczyszczenia i czystości, które są wymagane przy wykonywaniu aktów czci w Islamie. Autor: Szeich Muhammad Jamil Zino

Kiedy zaczyna się Ramadan?
Czy należy rozpocząć i zakończyć post według ujrzenia nowiu księżyca w kraju w którym mieszkamy? Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Ghusl
W jaki sposób wykonuje się ghusl i kiedy jest wymagane Autor: Szeich `Abdullaah bin Saalih Al-`Ubaylaan

`Eiid, święta w Islamie
Islamskie święta `Eid al-Adha i `Eid al-Fitr opisane według sunny.
Autor: Imam Malik, Ibn-ul-Qaiyym, Baghaui

Jeżeli `Eiid wypada w piątek
Co robił Prorok Muhammad gdy święto `Eid wypadało w Piątek?
Autor: Imam asz-Szaukani i inni

As-Salaat
Modlitwa Proroka Muhammeda opisana krok po kroku. Autor: Abdul-Azîz bin Bâz

Ramadan [18]
Obiecano nam, że uczynione grzechy zostaną wybaczane tym, których post opiera sie na wierze (iman), szczerości i oczekiwaniu nagrody od Allaha (ihtisab). Autor: spubs.com

Wuduu
Ablucja według sunny Autor: Fahd ibn 'Abdir Rahman ash-Shułaib

Co unieważnia Łuduu
Na podstawie wiarygodnych źródeł Autor: Fahd ibn 'Abdir Rahman ash-Shułaib

Psy
czy psy uważane są za nieczyste, i czy można je trzymać w domu? Autor: Abu Anas

Isnâd - broń Ahl-us-Sunnah Jeżeli nie istniałyby Isnâd, ktokolwiek mógłby mówić cokolwiek... `Abdullâh bin al-Mubârak

Salât ul-Istikhârah
Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) uczył nas jak modlić się Istikhâra, w każdej kwestii, tak jak uczył nas Wersetów z Koranu. Autor: Imam Ibn Hadżar i asz-Szaukani

Pierwsze dziesięć dni miesiąca Dhul-Hidż'ah
"Nie ma uczynku lepszego, niż uczynek w [tychże] dziesięciu dniach..."Autor: Ibrâhîm bin Âmir ar-Ruhaylî

Maniery  Jedzenia w Islamie
"...zatem jeśli którykolwiek z was upuści kąsek, powinien usunąć z niego brud i zjeść go, nie zostawiając go szatanowi."
Prorok Muhammad

Kolekcje Hadisów
[3] Polskie tłumaczenie Sahih al-Buchari, Riyadh-us-Sâlihîn [częściowe], oraz 40 Hadisów an-Nawawi

Zakaz spisywania Hadisów
...obowiązywał w pierwszej fazie Islamu, po czym został zniesiony.
Autor: Ibn Kathir

Wiarygodność Sunny
Historia hadisów które dziś znajdują się w zbiorach takich jak Sahih Buchari, Sahih Muslim i Sunan Abu Dauud. Autor: Abu Hudayfah

Ittibaa'
Naśladowanie Wysłannika we wszelkich aktach czci
Autor: spubs.com

Duaa
czyli modlitwy na każdą okazję Autor: Sa'id bin Wahf al-Qahtani

Sunnah w Koranie
Rozwiązanie wszelkich sporów leży w powróceniu do Allaha i Jego Wysłannika

Sahih al Bukhari
Angielskie tłumaczenie.

Sahih al Muslim
Angielskie tłumaczenie.

Sunan Abu-Dawud
Angielskie tłumaczenie.

Malik's Muwatta
Angielskie tłumaczenie.

Szukaj hadisów
Angielskie tłumaczenie wielu zbiorów.

Ważnożć małżeństswa z mężczyzną który się nie modli Szeich Muhammad ibn al-`Uthaimîn

Jakich praw mają przestrzegać
muzułmanie żyjący w krajach nie-wiernych?

Jak rozumieć mamy hadith, "Muzułmanin, który umiera bez Bay'ah, umiera śmiercią Dżahiliyyah Autor: Ahmad Ibn Yahya an-Nadżmî

Ubezpieczenia i oszukiwanie niewiernych
Jaki jest werdykt względem ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na posiadłość Autor: Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Żarty i kpiny z Allaha, Jego Wysłannika i Religii
Takie postępowanie jest aktem niewiary i hipokryzji Szeich Muhammad ibn al-`Uthaimîn

Wspieranie finansowe niewiernego w potrzebie Czy jest to w Islamie dozwolone? Szeich Muhammad ibn al-`Uthaimîn

Czy muzułmanin może uczestniczyć w świętach innowierców? Szeich Muhammad ibn al-`Uthaimîn & Ibn Taimiyyah

Transplantacja organów ludzkich
W jakich sytuacjach może być ona dozwolona wg. Islamu? Autor: komitet fatw A.S.

Polski muzułmanin a jego modlitwa w pracy
Muzułmanin obawia się, że straci pracę, jeśli jego koledzy w pracy dowiedzą się, że jest muzułmaninem... Autor: Szeich `Ubaid al-Dżabiri

Imamowie Świętych Meczetów potępiaja ataki terrorystyczne
"Terrorysci są zabawką w rękach wrogów Islamu"

Klonowanie wg. Islamu
Jaki jest werdykt prawny względem klonowania wg. Islamu? Autor: komitet fatw A.S.

Warunki rewolucji przeciwko władcom muzułmańskim
Sahâbah spytali Wysłannika Allâha czy mogą wzniecić bunt przeciwko władcy który jest tyranem i gnębicielem Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaimîn

Ignorancja a Niewiara
Czy osoba nieświadoma kwestii związanych z Wiarą może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?
Szeich Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaimîn

Uczestnictwo Muzułmanina w pogrzebie nie-muzułmanów
Jak ma postąpić muzułmanin gdy umiera członek jego rodziny będący bałwochwalcą? Autor: Ibn Tajmiyah, al-Albaani

Palenie tytoniu, papierosów
Palenie, sprzedawanie lub kupowanie tytoniu jest zakazane. Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Hidżrah i Dar-ul-Islam
Jakie wymogi musi spełnić kraj aby uznany był jako 'dar-ul-Islam', i czy dziś możliwa jest hidżrah? Autor: komitet fatw A.S.

Ataki na cywilów
[ochrona tego co święte w Szari`ah]

Powszechnie wiadomo że Szari`ah [prawo] Islamu zesłane zostało by uchronić Religię,  Życie,  Majątek,  Honor, i Intelekt. Jest to gwarancją nie tylko dla muzułmanów. Autor: komitet fatw A.S.

Masturbacja
Jaki jest werdykt względem tej praktyki?
Autor: Szeich al-Albaani

Sulayman ar-Ruhayli o sytuacji w Iraku
Czy wspieranie niewiernych w tej wojnie jest czymś co unieważnia Islam? Autor: Szeich Sulayman ar-Ruhayli

Klęski które napotykają świat Muzułmański
Dlaczego muzułmanie doświadczają nieszczęść, takich jak wojna w Iraku, Palestynie, czy innych rejonach świata? Autor: Abdul-Azîz bin Bâz

Pytania na temat Taqliid
Pozycja Islamu względem naśladowania madhhab i wykonywania idżtihad.
Autor: komitet fatw A.S.

Szari`at, sądzenie według innych praw a niewiara
Czy jest to rodzaj Kufr który wyklucza człowieka z Islamu, jeżeli zamienia się prawa Szarî`ah na prawa sekularne?
Autor: Abdul-Azîz bin Bâz

Warunki Takfir
Jakie istnieją warunki aby wykonać takfir (uznać niewiarę) Muzułmanina? Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Czy mięso Ludzi Księgi jest Halaal?
Odpowiedź na często pojawiające się pytanie. Autor: Abdul-Azîz bin Bâz, Bin `Uthaimin

Noszenie brody
Czy jest to zalecane czy też obowiązkowe? Autor: Imam Abu Hanifah, Malik, Szafi`i, Ahmad

Zmiana imienia
Czy jest to konieczne gdy przyjmuje się Islam?
Autor: Abdul-Azîz bin Bâz

Dżihad w Palestynie
Jak z perspektywy Szariah wygląda toczący się dzihaad Palestyńczyków.
Autor: Abdul-Azîz bin Bâz

Kwestia Palestyny
Intifada, Palestyna i Dżihad.
Autor: Abdul-Azîz bin Bâz

Używki
Czy palenie tytoniu jest zabronione? Czy picie kawy i herbaty jest dozwolone? Autor: Abdul-Azîz bin Bâz, Ibn Dżibrin

Porywanie i Uprowadzanie
Często słyszymy o aktach terroru dokonywanych przez muzułmanów. Co mówią na ten temat uczeni?
Autor: Abdul-Azîz bin Bâz, Ibn Dżibrin

Talibowie
Kilka słów na temat tego ugrupowania Autor: Szeich Salih as-Suhaimi

Zamachy terrorystyczne na USA
Czy mogą one być usprawiedliwione? Autor: Szeich Salih as-Sadlaan

Ataki samobójcze
Czy mają one uzasadnienie w islamie?
Autor: Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Obrzezanie
Czy mężczyzna przyjmujący islam musi zostać obrzezany? Autor: Szeich Ibn Dżibrin i inni

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m