islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Czym jest Wahhabizm i kim są Wahabici?

Tytuł: Wahabbism Unveiled
Autor: Abu Hammaad
Tłumaczył: abu anas

Wszelka chwała należna jest jedynie Allahowi, który zesłał Swego Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallam) ze zwierzchnictwem i prawdziwą religią. Niech Salaat i Salaam Allaha spoczywa na ostatnim ze wszystkich Jego Proroków, Muhammad (sal allahu alejhi ła sallam), na rodzinie Proroka (sal allahu alejhi ła sallam), na jego Towarzyszach, oraz na wszystkich tych którzy podążają drogą bogobojności aż do Dnia Ostatecznego.

W dzisiejszych czasach stało się nawykiem wielu ludzi, klasyfikowanie każdego kto nawołuje do Tauhiid i przestrzega przed Szirk, jako Wahabi. Ponieważ stało się to widoczne wśród niektórych Muzułmanów, nazywających siebie Sunnitami, należy w celu rozstrzygnięcia tej kwestii powrócić do Koranu i Sunny, tak jak rozumiały je pierwsze trzy generacje Muzułmanów, aby odnaleźć prawdę.

(1) Po pierwsze Al-Wahabb jest jednym z pięknych Imion Allaha (`azza ła dziall) , które znaczy wszech-obdarzający. Jak więc ktokolwiek może wykrzywić to piękne Imię, Auudhubillah (szukamy przed tym schronienia u Allaha).

(2) Słowa takie jak 'Wahabbi', 'Wahabita' czy 'Wahabizm', pochodzą od nazwiska uczonego Muhammad Bin Abdul-Wahaab (zmarł w 1206H), który nawoływał ludzi do Tauhiid (czystego Monoteizmu), stawał w jego obronie, przestrzegał przed Szirk (bałwochwalstwem) i walczył z jej ludźmi. Jeżeli więc ludzie używający tych określeń byliby prawdomówni, używali by określeń takich jak 'Muhammadi', 'Muhammadyta' czy 'Muhammadyzm', ponieważ Abdul Wahhab było imieniem ojca tego uczonego.

(3) Allah (`azza ła dziall) zabronił nam ubliżać używając przezwisk, mówiąc:

"I nie obrzucajcie się wyzwiskami"
(Sura al Hudziuraat, 49:11)

(4) W przeszłości, ludzie oskarżali Imama Szafi`i mówiąc że jest Rafidi (odłam szyitów), na co im odpowiadał:

'Jeżeli Rafid kocha rodzinę Muhammada (sal allahu alejhi ła sallam), to ludzie i Dzinny świadczą że jestem Rafidi.'

Jak napisał jeden poeta:

'Jeżeli osoba która podąża za Prorokiem (sal allahu alejhi ła sallam) jest Wahabitą, to potwierdzam że jestem Wahabitą.'

(5) Obowiązkiem Muzułmanów jest nawoływanie do Tauhiid i przestrzeganie przed Szirk. Allaah (`azza ła dziall) mówi:

"Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: 'Czcijcie Boga i unikajcie Taghuut!'"
(Sura an Nahl, 16:36)

Taghuut jest wszystkim tym co jest czczone u boku Allaha (`azza ła dziall).

Wezwanie do Tauhiid jest wezwaniem wszystkich Wysłanników. Allaah (`azza ła dziall) mówi:

"A do ludu `Ad posłaliśmy ich brata Huda. Powiedział on: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga, jak tylko On! Czyż nie możecie być bogobojni?"
(Sura al Aa'raaf, 7:65)

Mówi także:

"I wysłaliśmy do ludu Thamud ich brata Salih. On powiedział: 'O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego!'"
(Sura Hud, 11:61)

Czyż więc wezwanie do Tauhiid nie jest wezwaniem wszystkich Proroków? Czy walka między Tauhiid a Szirk jest czymś nowym?

Jednak gdy dziś wzywa się do tego do czego przez wieki wzywali Prorocy, nazywanym jest się Wahabitą. Wezwanie to jednak istniało na długo przed narodzinami Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dowody Tauhiid istniały na długo przed nim. Kolekcje hadisów takich jak Sahih Buchari i Sahih Muslim istniały na długo przed narodzinami pradziadka Muhammad'a bin Abdul Wahhab. Tak więc jeżeli cytując hadisy od Imama Buchari i Imama Muslim jako dowody Tauhiidu, jest się Wahabitą, to Imam Buchari i Imam Muslim byli także Wahabitami.

(1) Czy czytając Ayat w Sura al-Fatiha:

"Ciebie [jedynie] czcimy, i Ciebie [jedynie] prosimy o pomoc"
(Sura al Fatihah, 1:4)

Jest się Wahabitą?

(2) Czy wspominając hadith przekazany przez Ibn Abbas'a (radi allahu `anhu), znajdujący się w zbiorze czterdziestu hadisów Imama Nawawi:

Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: "Gdy prosisz, proś Allaha, a gdy szukasz pomocy szukaj jej u Allaha"

Jest się Wahabitą?

(3) Być może jest się Wahabitą jeżeli wspomni się hadith Proroka (sal allahu alejhi ła sallam) w którym powiedział:

"Ktokolwiek umrze wzywając innych niż Allaha wejdzie do Piekła "
(Sahih Buchari)

(4) A może jest się Wahabitą gdy ktoś powie że Auliyah (święci) znają to co skryte, a ty mu odpowiesz że Allah (`azza ła dziall) mówi:

"On posiada klucze tego co skryte, zna je tylko On sam"
(Sura al An'aam, 6:59)

(5) Być może jest się Wahabitą ujawniając Ibn Arabiiego i jego bałwochwalcze stwierdzenia typu:

"Pan jest sługą, a sługa jest Panem. Chciałbym wiedzieć kto ma władzę."

(6) Być może jest się Wahabitą jeżeli zaprzecza się że Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) został stworzony ze światła, że posiadał i nadal posiada moc przynoszenia nam dobra. Allaah (`azza ła dziall) mówi:

"Powiedz [Muhammedzie] nie posiadam mocy czynić sobie dobra ani zła, jak tylko co zapragnie Allah. Jeżeli posiadałbym wiedzę świata skrytego, zapewnił bym sobie wiele dóbr i żadne zło by mnie nie dotknęło. Jestem tylko ostrzegającym, i przekazicielem dobrych wieści ludziom którzy wierzą "
(Sura al A'raaf, 7:188)

(7) Być może jest się Wahabitą jeżeli nie obchodzi się urodzin Proroka (sal allahu alejhi ła sallam), czy też nie wysławia się go podwyższając jego statusu nad status Proroka. Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział:

"Nie przesadzajcie w wychwalaniu mnie, tak jak Chrześcijanie przesadzili w wychwalaniu Syna Marii (Jezusa Chrystusa, alejhi salaam). Zaprawdę, jestem jedynie sługą, więc mówcie sługa Allaha i Jego Wysłannik"
(Sahih Buchari)

(8) Być może jest się Wahabitą jeżeli nie wzywa się Abdul Qaadir al-Dzilaanii aby odsunął jakieś zło, lecz cytuje się werset w którym Allah mówi:

"Jeżeli Allah dotknie cię nieszczęściem, nikt nie jest w stanie go odsunąć jak tylko On"
(Sura al An'aam, 6: 17)

Czy uczony który napisał poniższe słowa był Wahabitą?

"Proś Allaha, i nie proś nikogo innego jak tylko Niego. Szukaj pomocy u Allaha, i nie szukaj pomocy u nikogo innego jak tylko u Niego. Biada tobie, z jaką twarzą spotkasz Go jutro? Rywalizowałeś z Nim na tym świecie, odwracając się od Niego, zwracając się do Jego stworzenia, w ten sposób przypisując Mu towarzyszy. Poddajesz im swe potrzeby i polegasz na nich w ważnych sprawach. Pomnóż ścieżki i drogi między tobą a Allah'em, gdyż zaprawdę, jeżeli zaprzestaniesz, jest to głupotą. Nie ma króla, nie ma władzy, nie ma samowystarczalności i nie ma mocy prócz Allaha, Wzniosłego. Zwracaj się do Allaha a nie do Jego stworzenia"

Spełnia chyba wszystkie kryteria Wahabity? A był nim nikt inny, jak ten którego niektórzy ignoranci wzywają, Abdul Qaadir al-Dzilaanii. Powiedział to w Fath ur Rabaanii.

Być może uczony który powiedział te słowa także był Wahabitą:

"Nienawidzę prosić Allaha, inaczej jak przez Allaha "

Był to Imaam Abu Haniifah, co zostało przekazane w Daar ul Mukhtaar.

Muzułmanie którzy mówią o innych Wahabici, twierdzą że Wahabici nie kochają Proroka (sal allahu alejhi ła sallam), ponieważ nie wzywamy go, ani też nie prosimy go o intercesję. Twierdzą oni że tylko oni naprawdę kochają Proroka (sal allahu alejhi ła sallam), lecz jak powiedział pewien poeta:

"Jeżeli twoja miłość byłaby prawdziwa to byłbyś mu posłuszny, Zaprawdę wielbiciel jest swemu umiłowanemu posłuszny"

Podsumowując:

Wygląda na to że Wahabitą jest ten kto

(1) Czci jedynie Allah, miłuje Tauhiid i nienawidzi Szirk
(2) Wszelkie swe prośby (dua`a) kieruje jedynie do Allaha
(3) Polega jedynie na Allahu
(4) Naśladuje Sunnę Proroka (sal allahu alejhi ła sallam), nienawidzi i unika innowacji.
(5) Trzyma się drogi Towarzyszy Wysłannika.
(6) Czyta księgi Imamów i czerpie z nich wiedzę.

Ostatecznym wezwaniem jest wezwanie do Allaha, Pana wszelkiego stworzenia.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m