islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 

Transkrypcja Koranu

Opracowana transkrypcja poniższych wersetów z Koranu nie jest w żaden sposób doskonała. Nie może też w żaden sposób zastąpić Koranu. Jest to jedynie podstawowa pomoc dla nowych muzułmanów którzy nie potrafią czytać Koranu, i którzy nie znają innych muzułmanów od których mogli by się nauczyć czytać.

Przed czytaniem poniższej transkrypcji należy także ściągnąć pliki audio, aby móc wysłuchać poprawnej wymowy.

Zalecam także aby zapoznać się z podstawowymi zasadami transkrypcji oraz literami języka arabskiego » Ściągnij Alfabet Arabski [format pdf, 5 str / A4 (73Kb)].

 

Surah al-Fatiha (1)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Bismiallâhi-rrahmanir-rahîm

2. Alhamdulillâhi-rab'bil`âlamîn

3. Arrahmânir-rahîm

4. Maliki-jaumid'dîn

5. Ijjâka-na`abudu-ła-ijjâka-nasta`în

6. Ihdinâssirâtal-mustaqîm

7. Sirât-alladhîna-an`amta`alejhim ghajril-maghdûbi`alejhim- łalâ d'dâallîin

 

Surah al-Fîl (105)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Alam tara kejfa fa`ala rab'buka bi-as-habil fîl

2. Alam yadż`al kejdahum fî tadlîl

3. Ła arsala `alejhim tojran ababîl

4. Tarmîhim bihidżâratin min sidż'dżîl

5. Fadża`alahum ka`asfin ma' kûl

 

Surah al-Quraisz (106)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Li-îlâfi quraisz

2. Îlâfihim rihlatasz-szitâ-i łas'soyf

3. Fal ya`budû rabba hadhal bejt

4. Alladhî at`amahum min dżû`in łaâmanahum min khauf

 

Surah al-Maûn (107)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Ara-ajtal-ladhîju-kadh'dhibu bid'dîn

2. Fadhâlika alladhî jad`u' uljatîm

3. Łalâ jahud'du `alâ ta`âmil miskîn

4. Fałajlul lilmusallîn

5. Alladhîna hum `an salâtihim sâhûn

6. Alladhîna hum jurâûn

7. Łajamna`ûnal mâ`ûn

 

Surah al-Kauthar ( 108)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Innâ `a'taynâkal kauthar

2. Fasalli lirabbika łanhar

3. Inna szâni-aka hułal abtar

 

Surah  al-Kafirûn (109)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Qul jâ ajjuhâl kâfirûn

2. Lâ `a'budu mâ t`a'budûn

3. Łalâ antum `âbidûna mâ `a'bud

4. Łalâ anâ `âbidun mâ `abad'tum

5. Łalâ antum `âbidûna mâ `a'bud

6. Lakum dînukum łaliya dîn

 

Surah  an-Nasr (110)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Idhâ dżâ 'anasrullahi łafath

2. Łara ajtan nâsa jadkhulûna fî dînillahi afładża

3. Fasabbih bihamdi rabbika łastaghfirhu innahu kâna tałłâbâ

 

Surah  al-Masad (111)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Tab'bat jadâ abî lahabin łatab'b

2. Mâ aghna `anhu mâluhu łamâ kasab'b

3. Sajaslân nâran dhâta lahab'b

4. Łamra atuhu ham'mâlatal hatab'b

5. Fî dżîdihâ hablun min masad'd

 

Surah  al-Ikhlâs (112)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Qul hułallahu ahad

2. Allâhus somad

3. Lam jalid łalam jûlad

4. Łalam jakul lahu kufułan ahad

 

Surah  al-Falaq (113)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Qul `a'ûdhu birab'bil falaq

2. Min szarri mâ khalaq

3. Łamin szarri ghâsiqin idhâ łaqob

4. Łamin szarrin naf'fâthâti fîl `uqod

5. Łamin szarri hâsidin idhâ hasad

 

Surah  an-Nâs (114)
» słuchaj [real audio] » ściągnij [mp3]

1. Qul `a'ûdhu birabbin nâs

2. Malikin nâs

3. Ilâhin nâs

4. Min szarril łasłâsil khon'nâs

5. Alladhîju łasłisu fî sudûrin nâs

6. Minal dżinnati łan nâs

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m