islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara
tauhîd (14) szirk i kufr (22) imân (34) koran (33)

Prośby Muzułmanina są wysłuchiwane
Ktokolwiek nie prosi Allaha, to staje się On na niego zagniewanyAutor: Szeich Salîm al-Hilâlî

Wiara w Allâha nie wystarczy aby być muzułmaninem
Co wymagane jest aby przyjąć Islam? Autor: Muhammad ibn `Abdul-Wahhab

Politeiści wierzą w Allaha
Zaprawdę, politeiści do których Allâh zesłał swych Wysłanników wierzyli, że Allâh jest ich Stworzycielem.
Autor: Imâm as-San´ânî

Jakże ważny jest Tauhîd
Wszyscy Wysłannicy zaczynali nauczanie od tałhiid (monoteizmu), który Allah rozkazał im przekazać ludziom Autor: Muhammad bin Dżamîl Zînû

Tauhiid
Rububija, Asma wa Sifaat, Uluhiya: Co oznaczają te rodzaje monoteizmu? Autor: Szeich Salih al-Fauzan

Tauassul oraz Shafa`ah Szukanie bliskości do Allâha, oraz prośba o wstawiennictwo. Autor: Muhammad bin Dżamîl Zînû

Czym jest al-`Ibadah?
Cześć (al-`Ibaadah) obejmuje wszystko to co Allah kocha i z czego jest zadowolony - czy jest to mowa, czy uczynki, jawne czy skryte. Autor: Szeich `Abdur-Rahmaan Ibn Hasan al-Shaykh

Zrozumienie Atrybutów Allaha
Znane są od strony znaczenia i potwierdzenia, lecz nie są znane od strony jakości lub ograniczania. Autor: Imam Abu Muhammad al-Dżueynii

Imiona i Atrybuty Allaha
Jak należy wierzyć w Imiona i Atrybuty Allaha?
Autor: Imam Ahmad, al-Awzâ`î i inni

Wzniosłość Allaha
Allah jest z ludźmi poprzez swoją Wszechwiedzę, lecz Swoją Osobą jest nad Niebiosami. Autor: Imam Al-Bayhaqi i inni

Tauhiid - nauka wszystkich Proroków
Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: "Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!"
Wersety Koraniczne które o tym wspominają

Allah
Koncepcja Boga w świetle czystego monoteizmu. Autor: Abu Anas ibn Marian

Podstawy tauhiid
Najważniejszy filar Islamu w trzech krótkich punktach Autor: Muhammad Taqii-ud-Diin Al-Hilaali i Muhammad Muhsin Khaan

Tahriif, Ta'tiil i Tamthiil
Częścią wiary w Allaaha jest to że wierzymy w te Atrybuty którymi Allaah określił Siebie i którymi Go Prorok. Autor: Szeich Islamu Ibn Taimiyyah

Niewiara, innowacje i odstąpienie od właściwego zrozumienia Islamu ...ten kto przeczy Towarzyszom Wysłannika Allaha w jakiejkolwiek kwestii Religii, ten popadł w niewiarę? Szeich Yahya an-Nadżmi

Suplikacje Politeistów
Wielokrotnie miałam przed sobą trudne sprawy, modląc się do Boga po katolicku- otrzymywałam pomoc, wsparcie, niektóre sprawy same się rozwiązywały. Jak to wyjaśnić? Autor: Ibn Taimiyyah

Taghut - bożki które są czczone
Bożków jest wiele. Na czele ich stoi pięć...ktokolwiek sądzi według czegoś innego niż Objawienia Allaha. Autor: Szeich Ibn `Uthaimîn

Tauhid i Szirk
Tałhid, wiara w Jedynego Boga jest zgodna z naturą człowieka. Autor: Szeich Salih al-Fauzan

Cztery zasady politeizmu
Kiedy zdasz sobie sprawę, że Allah stworzył cię, abyś Go czcił, wówczas wiedz, że oddawanie czci nie jest ważne, dopóki nie jest połączone z Tauhidem (Jednością).
Autor: Muhammad ibn `Abdul-Wahhab

Tauassul czy Szirk? [11]
Tauassul oznacza przybliżenie się do Allaha. Opracowanie to szczegółowo omawia ten temat.
Autor: Abu Anas ibn Marian

Czym jest Szirk?
Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy.
Autor: Szeich Sâlih al-Fawzân

Astrologia, Horoskopy
Jest to haraam, tak samo jak inne wróżby i przepowiednie Autor: Muhammad ibn `Abdul-Wahhab

Magia, Czary
Magia i czary są surowo zabronione w Islamie jak i we wcześniejszych religiach objawionych.
Autor: Muhammad ibn `Abdul-Wahhab

Wróżby i przepowiednie
są niewiarą w Imiona i Atrybuty Allaha Autor: Muhammad ibn `Abdul-Wahhab

Rija
Ukryte bałwochwalstwo

Źródła Szirk
Ludzkość była na początku jednym narodem zgromadzonym wokół Tauhiid. Potem stopniowo zaczął przyjmować Szirk Autor: Szeich al-Albaani

Sulûk pojęcie sufizmu wg. Ahl-us-Sunnah Autor: Szeich `Alî bin Nâsir al-Faqîhî

Wyjaśnienie kwestii Al-Qadar Czy wynik naszych działań jest z góry ustalony, a my wpływ mamy jedynie na wybór metody działania? Autor: Szeich Ibn `Uthaimîn

Dzień Zmartwychwstania, wszechświat i Potęga Allaha
Co Islam mówi o Dniu Zmartwychwstnia, wielkości wszechświata i Potędze Allaha?Autor: Muhammad ibn `Abdul-Wahhab

Wiara Ahlus Sunna łal Dżama`ah odnośnie Sahaba
Ahlus-Sunnah jednomyślnie zgodzili się, że wszyscy z nich (Sahabah) są godni zaufania i nikt się temu nie sprzeciwił oprócz paru dewiantów spośród innowatorów Autor: Szeich `Abdul-Muhsin Al-`Abbâd

Miłosierdzie
Zaprawdę, miłosierdzie -w naszej religii- ogarnia świat i to, co po nim nastąpi, jak również człowieka, zwierzęta, ptaki i nasze otoczenie.

Kobiety w Raju
Mówi się, że mężczyźni obdarzeni zostaną w raju Hurysami, ale co otrzymają kobiety? Autor: Szeich Ibn `Uthaimîn

Dlaczego niektórzy ludzie stają się brzydcy?
Osoba, która jest prawa i uczciwa, jej uczciwość przejawia się blaskiem na jej twarzy, i odwrotnie... Autor: Szeich Islamu Ibn Tajmijah

Bogobojność - Taquah
...taquah jest powiązana z czynieniem tego, co poprawne i unikaniem tego, co szkodliwe.
Autor: Szeich Salim al-Hilali

Taubah, skrucha
...nie wątp w miłosierdzie twego Pana, ponieważ, naprawdę, drzwi skruchy otwarte są do czasu, kiedy słońce wzejdzie z zachodu. Autor: Szeich Muhammad bin `Uthaimin

Sny w świetle Islamu
Co Islam mówi na temat snów?
Autor: Imâm Ibn ul-Qaiyym i inni

Bądź w tym życiu jakbyś był obcym
...wierzący nie może sobie brać tego życia jako ojczyzny ani wiecznej rezydencji, a jego serce na tym świecie nie może spoczywać ni czuć spokoju. Autor: Al-Hâfidh ibn Radżab al-Hanbalî

Życie jest wielką próbą!
Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć "Uwierzyliśmy!"- i nie będą poddani fitnie (próbie)? Autor: Szeich `Abdil-`Azîz `Âlisz-Szeich

Wiedza - droga do Raju
"Ktokolwiek będzie kroczył drogą poszukując wiedzy, Allah ułatwi mu drogę do Raju." Autor: Jawad Ahmed

Sharh-us-Sunnah [170] Wytłumaczenie wiary w którym poruszone są kwestie takie jak Sunnah, Dżama'ah, Innowacje, Atrybuty Allaha, Władcy, Sekty i wiele innych Autor: Imam Barabahaari

Dusza, Ruh
Koncepcja duszy i ciała w Islamie
Autor: Imâm Ibn ul-Qayyim al-Dżauziyyah

Poddanie się Allahowi
Co tak naprawę posiada? Człowiek którego czoło jest w Ręku Allâha. Którego dusza jest w Jego Ręku. Autor: Imâm Ibn ul-Qayyim al-Dżauziyyah

Dżihad na drodze Allaha
Hadisy które jasno tłumaczą pojęcie Dżihadu w Islamie...

Poświęcenie życia na drodze Allaha
Hadith ilustrujący siłę wiary oraz prawdziwe poświęcenie na drodze Allaha.
Hadith, Sahih Muslim

Tłumazcenie Qadar (wiary w przeznaczenie)
`Ali ibn Abi Taalib powiedział: "Qadr jest tajemnicą Allaha, nie próbuj zatem jej ujawnić."

Imam Ahmad i inni

Pozycja filozofii w Islamie
Wiara w Islamie oparta jest na źródłach objawionych które nie pozostawiają miejsca dla używania intelektu.
Imam Szafii, Ahmad i inni

Shafâ'ah
Koncepcja intercesji, wstawiennictwa w Islamie.
Autor: Imam Barabahaari, Szeich Bin Baz

Ostatnia objawiona Religia
Jak wygląda zbawienie w innych religiach z punktu widzenia Islamu. Autor: Muhammad al Amiin ash-Shanqiitii

Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy
Niektóre z wielu wymienionych przez Ibn ul-Qayyim tematów odnoszących się do oczyszczenia duszy i uleczenia serca. Autor: Imâm Ibn ul-Qayyim al-Dżauziyyah

Główne znaki Dnia Ostatecznego
Prorok Muhammad powiedział: "Zaprawdę godzina (ostateczna) nie nastanie do póki nie ujrzycie dziesięć znaków ją poprzedzających." Autor: Szeich Muhammad Ibn Saalih Al-'Uthaimiin

Szehada, wyznanie wiary
Co oznacza wyznanie 'nie ma bóstwa wartego czci oprócz Allaha' Autor: Szeich `Obaid al-Dziabiri

Co Islam mówi o demonach?
Czy takie stworzenia istnieją i jakie są tego dowody? Autor: Abu Anas bin Marian

Szczerość wiary
Wytłumaczenie sury al-Ikhlas która odpowiada 1/3 całego Koranu Autor: Szeich Islamu ibn Taimiyyah

Wiara w Allaha
Czyli wiara Boga Jedynego

Wiara w Anioły
Jakie mają one funkcje?

Wiara w Księgi
Źródła objawione Prorokom przez Boga

Wiara w Proroków
i wysłanników, od Adama do Muhammada

Wiara w życie przyszłe
Dzień zmartwychwstania, raj i piekło

Wiara w przeznaczenie
al-Qadaa i al-Qadr

Mahdi i Mesjasz
Mahdi i Mesjasz (Jezus syn Marii) są jednymi z ostatnich znaków przed dniem ostatecznym.
Autor: Imam Ibn Kathir

Tłumaczenie Koranu według własnych opinii
Imam ibn Kathir

(25) Tafsir ibn Kathir
Klasyczna interpretacja znaczenia Qur`anu wg. Imama ibn Kathira

Koran on-line
Tłumaczenie znaczenia na Polski wg. Jana Murzy Buczackiego

Koran on-line
Tłumaczenie znaczenia na Polski wg. Józefa Bielawskiego

...według Koranu
Wybrane cytaty z Koranu: rodzice, zemsta, lichwa, rasizm, sprawiedliwość, i wiele innych.

Sura al Fatiha
Tłumaczenie wraz z krótkim tafsirem.

Co mowią o Koranie
"Ostatni Testament". Przeczytaj co Inni mówią o Koranie...

Angielskie tlumaczenie Koranu
Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan. Dar-us-Salaam Publications

Szukaj w Koranie
Angielskie tłumaczenie znaczenia Koranu

 

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m